Paolo Zagoreo

HEROINE BY ANTONIO MINGOT

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_1_Image_0001

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_1_Image_0002

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_2_Image_0001

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_2_Image_0002

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_3_Image_0002

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_4_Image_0001

Antonio + Paolo_HEROINE_14_uncompressed_Page_4_Image_0002

Screenshot 2021-03-22 at 02.59.28